Thai Tech Machine Design Co., Ltd.

คุณภาพชิ้นไม้สับ

คุณภาพชิ้นไม้สับตามมาตราฐานการส่งออก

ก่อน
คุณภาพชิ้นไม้สับตามมาตราฐานการส่งออก (ก่อน)
หลัง
คุณภาพชิ้นไม้สับตามมาตราฐานการส่งออก (หลัง)
ก่อน
คุณภาพชิ้นไม้สับตามมาตราฐานการส่งออก (ก่อน)
หลัง
คุณภาพชิ้นไม้สับตามมาตราฐานการส่งออก (หลัง)

คุณภาพเปลือกไม้ที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า

ก่อน
คุณภาพเปลือกไม้ที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (ก่อน)
หลัง
คุณภาพเปลือกไม้ที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (หลัง)
ก่อน
คุณภาพเปลือกไม้ที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (ก่อน)
หลัง
คุณภาพเปลือกไม้ที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (หลัง)

คุณภาพทะลายปาล์มที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า

ก่อน
คุณภาพทะลายปาล์มที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (ก่อน)
หลัง
คุณภาพทะลายปาล์มที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (หลัง)

คุณภาพเง้ามันที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า

ก่อน
คุณภาพเง้ามันที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (ก่อน)
หลัง
คุณภาพเง้ามันที่ตีละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (หลัง)

คุณภาพไม้เบญพรรณที่สับละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า

ก่อน
คุณภาพไม้เบญพรรณที่สับละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (ก่อน)
หลัง
คุณภาพไม้เบญพรรณที่สับละเอียดพร้อมใช้งานตามมาตราฐานโรงไฟฟ้า (หลัง)

คุณภาพปีกไม้ยางเพื่อสับพร้อมใช้งานตามมาตรฐานโรงไฟฟ้า

ก่อน
คุณภาพปีกไม้ยางเพื่อสับพร้อมใช้งานตามมาตรฐานโรงไฟฟ้า (ก่อน)
หลัง
คุณภาพปีกไม้ยางเพื่อสับพร้อมใช้งานตามมาตรฐานโรงไฟฟ้า (หลัง)

รูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ

ใบมะพร้าว
ใบมะพร้าว
ใยมะพร้าว
ใยมะพร้าว
ทะลายปาล์ม
ทะลายปาล์ม
ไม้อัดเม็ด
ไม้อัดเม็ด
ถ่านอัดแท่ง
ถ่านอัดแท่ง
ไม้อัดแท่ง
ไม้อัดแท่ง
ไม้อัดแท่ง
ไม้อัดแท่ง
ไม้อัดเม็ด
ไม้อัดเม็ด
ไม้อัดแท่ง
ไม้อัดแท่ง
กะลามะพร้าว
กะลามะพร้าว
กากมะพร้าว
กากมะพร้าว
เปลือกยูคาลิปตัสหยาบ
เปลือกยูคาลิปตัสหยาบ
กะลามะพร้าว
กะลามะพร้าว
เปลือกข้าวโพด
เปลือกข้าวโพด
เศษไม้ผ่านตู้ตี
เศษไม้ผ่านตู้ตี
ฝักข้าวโพด
ฝักข้าวโพด
เปลือกเศษไม้ยูคา
เปลือกเศษไม้ยูคา
เปลือกยูคาลิปตัส
เปลือกยูคาลิปตัส
ไม้ไผ่
ไม้ไผ่
ฟางข้าว
ฟางข้าว
ข้าวโพด
ข้าวโพด
เปลือกไม้ยูคาผ่านตู้ตี
เปลือกไม้ยูคาผ่านตู้ตี
ไม้ยางพารา
ไม้ยางพารา
ไม้ยางพารา
ไม้ยางพารา
ถ่านอัดเม็ด
ถ่านอัดเม็ด
ไม้อัด
ไม้อัด