Thai Tech Machine Design Co., Ltd.

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการงานรื้อย้าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร พร้อมงานขนส่ง โดยทีมงานผู้มีความสามารถ และผ่านการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานทุกท่าน และมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกครบครัน มีบริการทั้งในและนอกสถานที่